lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
 • Đỏ gạch (Pumpkin Red)
  Đỏ gạch (Pumpkin Red) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-charm-galaxy/update-1210/ỏ gạch.png https://shopee.vn/product/59597911/1786021440/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LOL_CGalaxy_PumpkinRed https://c.lazada.vn/t/c.2IVgl?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-thoi-lip-on-lip-charm-galaxy-edition-pumpkin-red-4g-do-gach-i279914958-s437048053.html%3Fspm%3Da2o4n.seller.list.21.68a27674J29Pye%26mp%3D1 https://tiki.vn/son-thoi-collagen-lip-on-lip-charm-galaxy-edition-4g-p7147937.html?spid=10862761&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_CG_DOGACH_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Đỏ thuần (Scarlet Red)
  Đỏ thuần (Scarlet Red) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-charm-galaxy/update-1210/ỏ thuần.png https://shopee.vn/product/59597911/1786021440/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LOL_CGalaxy_ScarletRed https://c.lazada.vn/t/c.2IRaK?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-thoi-lip-on-lip-charm-galaxy-edition-scarlet-red-4g-do-thuan-i279940221-s437022842.html%3Fspm%3Da2o4n.seller.list.13.68a27674J29Pye%26mp%3D1 https://tiki.vn/son-thoi-collagen-lip-on-lip-charm-galaxy-edition-4g-p7147937.html?spid=10862891&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_CG_DOTHUAN_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Cam đào (Peach Orange)
  Cam đào (Peach Orange) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-charm-galaxy/update-1210/1634033570-Cam đào.png https://shopee.vn/product/59597911/1786021440/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LOL_CGalaxy_PeachOrange https://c.lazada.vn/t/c.2IRar?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-thoi-lip-on-lip-charm-galaxy-edition-peach-orange-4g-cam-dao-i279940200-s437028681.html%3Fspm%3Da2o4n.seller.list.5.68a27674J29Pye%26mp%3D1 https://tiki.vn/son-thoi-collagen-lip-on-lip-charm-galaxy-edition-4g-p7147937.html?spid=10862871&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_CG_CAMDAO_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Hồng dâu (Rosy Pink)
  Hồng dâu (Rosy Pink) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-charm-galaxy/update-1210/Hồng dâu.png https://shopee.vn/product/59597911/1786021440/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LOL_CGalaxy_RosyPink https://c.lazada.vn/t/c.2I26r?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-thoi-lip-on-lip-charm-galaxy-edition-rosy-pink-4g-hong-dau-i279920337-s437016819.html%3Fspm%3Da2o4n.seller.list.17.68a27674J29Pye%26mp%3D1 https://tiki.vn/son-thoi-collagen-lip-on-lip-charm-galaxy-edition-4g-p7147937.html?spid=10862846&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_CG_HONGDAU_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Hồng mận (Plum Pink)
  Hồng mận (Plum Pink) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-charm-galaxy/update-1210/1634033576-Hồng mận.png https://shopee.vn/product/59597911/1786021440/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LOL_CGalaxy_PlumPink https://c.lazada.vn/t/c.2IVgm?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-thoi-lip-on-lip-charm-galaxy-edition-plum-pink-4g-hong-man-i279932247-s437032397.html%3Fspm%3Da2o4n.seller.list.19.68a27674J29Pye%26mp%3D1
 • Cam gạch (Fever Orange)
  Cam gạch (Fever Orange) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-charm-galaxy/update-1210/Cam gạch.png https://shopee.vn/product/59597911/1786021440/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LOL_CGalaxy_FeverOrange https://c.lazada.vn/t/c.2IfGj?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-thoi-lip-on-lip-charm-galaxy-edition-fever-orange-4g-cam-gach-i279918515-s437040386.html%3Fspm%3Da2o4n.seller.list.23.68a27674J29Pye%26mp%3D1 https://tiki.vn/son-thoi-collagen-lip-on-lip-charm-galaxy-edition-4g-p7147937.html?spid=10862867&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_CG_CAMGACH_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.

lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload

LIP ON LIP CHARM GALAXY EDITION

2.2g – 250.000 VNĐ

Galaxy Edition: SON MỀM MƯỢT, MÀU RẠNG RỠ, LÂU PHAI
Tinh thể Sapphire siêu mịn tạo sắc màu tinh tế, sống động
Dầu Olive, Shea Butter và Vitamin E làm mềm, dưỡng ẩm và chống oxy hóa cho môi.

6 Màu son

 • Đỏ gạch (Pumpkin Red)
  Đỏ gạch (Pumpkin Red) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-charm-galaxy/update-1210/ỏ gạch.png https://shopee.vn/product/59597911/1786021440/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LOL_CGalaxy_PumpkinRed https://c.lazada.vn/t/c.2IVgl?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-thoi-lip-on-lip-charm-galaxy-edition-pumpkin-red-4g-do-gach-i279914958-s437048053.html%3Fspm%3Da2o4n.seller.list.21.68a27674J29Pye%26mp%3D1 https://tiki.vn/son-thoi-collagen-lip-on-lip-charm-galaxy-edition-4g-p7147937.html?spid=10862761&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_CG_DOGACH_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Đỏ thuần (Scarlet Red)
  Đỏ thuần (Scarlet Red) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-charm-galaxy/update-1210/ỏ thuần.png https://shopee.vn/product/59597911/1786021440/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LOL_CGalaxy_ScarletRed https://c.lazada.vn/t/c.2IRaK?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-thoi-lip-on-lip-charm-galaxy-edition-scarlet-red-4g-do-thuan-i279940221-s437022842.html%3Fspm%3Da2o4n.seller.list.13.68a27674J29Pye%26mp%3D1 https://tiki.vn/son-thoi-collagen-lip-on-lip-charm-galaxy-edition-4g-p7147937.html?spid=10862891&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_CG_DOTHUAN_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Cam đào (Peach Orange)
  Cam đào (Peach Orange) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-charm-galaxy/update-1210/1634033570-Cam đào.png https://shopee.vn/product/59597911/1786021440/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LOL_CGalaxy_PeachOrange https://c.lazada.vn/t/c.2IRar?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-thoi-lip-on-lip-charm-galaxy-edition-peach-orange-4g-cam-dao-i279940200-s437028681.html%3Fspm%3Da2o4n.seller.list.5.68a27674J29Pye%26mp%3D1 https://tiki.vn/son-thoi-collagen-lip-on-lip-charm-galaxy-edition-4g-p7147937.html?spid=10862871&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_CG_CAMDAO_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Hồng dâu (Rosy Pink)
  Hồng dâu (Rosy Pink) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-charm-galaxy/update-1210/Hồng dâu.png https://shopee.vn/product/59597911/1786021440/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LOL_CGalaxy_RosyPink https://c.lazada.vn/t/c.2I26r?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-thoi-lip-on-lip-charm-galaxy-edition-rosy-pink-4g-hong-dau-i279920337-s437016819.html%3Fspm%3Da2o4n.seller.list.17.68a27674J29Pye%26mp%3D1 https://tiki.vn/son-thoi-collagen-lip-on-lip-charm-galaxy-edition-4g-p7147937.html?spid=10862846&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_CG_HONGDAU_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Hồng mận (Plum Pink)
  Hồng mận (Plum Pink) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-charm-galaxy/update-1210/1634033576-Hồng mận.png https://shopee.vn/product/59597911/1786021440/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LOL_CGalaxy_PlumPink https://c.lazada.vn/t/c.2IVgm?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-thoi-lip-on-lip-charm-galaxy-edition-plum-pink-4g-hong-man-i279932247-s437032397.html%3Fspm%3Da2o4n.seller.list.19.68a27674J29Pye%26mp%3D1
 • Cam gạch (Fever Orange)
  Cam gạch (Fever Orange) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-charm-galaxy/update-1210/Cam gạch.png https://shopee.vn/product/59597911/1786021440/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LOL_CGalaxy_FeverOrange https://c.lazada.vn/t/c.2IfGj?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-thoi-lip-on-lip-charm-galaxy-edition-fever-orange-4g-cam-gach-i279918515-s437040386.html%3Fspm%3Da2o4n.seller.list.23.68a27674J29Pye%26mp%3D1 https://tiki.vn/son-thoi-collagen-lip-on-lip-charm-galaxy-edition-4g-p7147937.html?spid=10862867&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_CG_CAMGACH_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
Thử son ngay

Đặc điểm

Son trang điểm Collagen

Chất son mềm mượt,

Màu thời thượng rạng rỡ, lâu phai

Dưỡng môi luôn căng tràn sức sống với collagen, dầu olive, shea butter, vit E.

Thành phần

Chất son mềm mượt

Tinh thể Sapphire siêu mịn ánh lên sắc màu tinh tế và sống động
Dầu Olive, Shea Butter và vitamin E làm mềm, dưỡng ẩm và chống oxy hoá cho môi
Collagen giúp tăng độ đàn hồi, cho đôi môi tươi trẻ, tràn đầy sức sống

Bảng màu

Màu thời thượng, rạng rỡ, lâu phai