lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
 • Đỏ mọng (Juicy Red)
  Đỏ mọng (Juicy Red) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-water-color/EC-SWATCH-76513.jpg https://shopee.vn/product/59597911/5200240032/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LOL_Water_JuicyRed https://c.lazada.vn/t/c.2ISOh?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-water-color-22g-i337714109-s543126176.html%3F https://tiki.vn/son-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-water-color-2-2g-p35031098.html?spid=35031100&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_WC_JR_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Cam đỏ (Red Orange)
  Cam đỏ (Red Orange) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-water-color/EC-SWATCH-76512.jpg https://shopee.vn/product/59597911/5200240032/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=https://shopee.vn/product/59597911/1758766801/ https://c.lazada.vn/t/c.2IfGh?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-water-color-22g-i337714109-s543126180.html%3F https://tiki.vn/son-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-water-color-2-2g-p35031098.html?spid=35031106&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_WC_RO_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Hồng đỏ (Red Pink)
  Hồng đỏ (Red Pink) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-water-color/EC-SWATCH-76514.jpg https://shopee.vn/product/59597911/5200240032/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=https://shopee.vn/product/59597911/964958179/ https://c.lazada.vn/t/c.2IWuy?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-water-color-22g-i337714109-s543126178.html%3F https://tiki.vn/son-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-water-color-2-2g-p35031098.html?spid=35031108&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_WC_RP_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Cam đào (Peach Orange)
  Cam đào (Peach Orange) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-water-color/EC-SWATCH-76511.jpg https://shopee.vn/product/59597911/5200240032/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LOL_Water_PeachOrange https://c.lazada.vn/t/c.2IVg8?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-water-color-22g-i337714109-s543126177.html%3F https://tiki.vn/son-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-water-color-2-2g-p35031098.html?spid=35031102&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_WC_PO_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Hồng mận (Plum Pink )
  Hồng mận (Plum Pink ) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-water-color/EC-SWATCH-76515.jpg https://shopee.vn/product/59597911/5200240032/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LOL_Water_PlumPink https://c.lazada.vn/t/c.2IfGI?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-water-color-22g-i337714109-s543126179.html%3F https://tiki.vn/son-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-water-color-2-2g-p35031098.html?spid=35031104&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_WC_PP_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.

lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload

SON TRANG ĐIỂM DƯỠNG MÔI LIP ON LIP WATER COLOR

2.2 g – 132.000 VNĐ

Hệ dưỡng Ultra Moist – Chứa hơn 50% thành phần dưỡng
Chất son trong mỏng, nhẹ tênh

5 Màu son

 • Đỏ mọng (Juicy Red)
  Đỏ mọng (Juicy Red) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-water-color/EC-SWATCH-76513.jpg https://shopee.vn/product/59597911/5200240032/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LOL_Water_JuicyRed https://c.lazada.vn/t/c.2ISOh?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-water-color-22g-i337714109-s543126176.html%3F https://tiki.vn/son-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-water-color-2-2g-p35031098.html?spid=35031100&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_WC_JR_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Cam đỏ (Red Orange)
  Cam đỏ (Red Orange) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-water-color/EC-SWATCH-76512.jpg https://shopee.vn/product/59597911/5200240032/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=https://shopee.vn/product/59597911/1758766801/ https://c.lazada.vn/t/c.2IfGh?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-water-color-22g-i337714109-s543126180.html%3F https://tiki.vn/son-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-water-color-2-2g-p35031098.html?spid=35031106&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_WC_RO_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Hồng đỏ (Red Pink)
  Hồng đỏ (Red Pink) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-water-color/EC-SWATCH-76514.jpg https://shopee.vn/product/59597911/5200240032/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=https://shopee.vn/product/59597911/964958179/ https://c.lazada.vn/t/c.2IWuy?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-water-color-22g-i337714109-s543126178.html%3F https://tiki.vn/son-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-water-color-2-2g-p35031098.html?spid=35031108&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_WC_RP_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Cam đào (Peach Orange)
  Cam đào (Peach Orange) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-water-color/EC-SWATCH-76511.jpg https://shopee.vn/product/59597911/5200240032/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LOL_Water_PeachOrange https://c.lazada.vn/t/c.2IVg8?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-water-color-22g-i337714109-s543126177.html%3F https://tiki.vn/son-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-water-color-2-2g-p35031098.html?spid=35031102&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_WC_PO_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Hồng mận (Plum Pink )
  Hồng mận (Plum Pink ) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-trang-diem/lip-on-lip-water-color/EC-SWATCH-76515.jpg https://shopee.vn/product/59597911/5200240032/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LOL_Water_PlumPink https://c.lazada.vn/t/c.2IfGI?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-water-color-22g-i337714109-s543126179.html%3F https://tiki.vn/son-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-water-color-2-2g-p35031098.html?spid=35031104&src=lp-140&utm_source=ROH_LOL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.LOL_WC_PP_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
Thử son ngay

Đặc điểm

Công nghệ Ultra Moist - 50% thành phần dưỡng

Lip On Lip Water Color mới với hệ dưỡng chuyên sâu ULTRA MOIST chưa hơn 50% thành phần dưỡng giúp cung cấp và duy trì độ ẩm thực sự tối ưu cho môi.

Thành phần

Chất son trong mỏng nhẹ tênh

Lớp son trong mỏng, nhẹ tênh, lên màu nhanh và rạng rỡ.

Bảng màu

Bảng màu gồm 5 sắc son tươi tắn được chọn lọc tinh tế, phù hợp với làn da châu Á

Video