lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
 • Mật ong (Honey)
  Mật ong (Honey) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-duong-khong-mau/melty-cream-lip/ProductsLIPICE_MELTY_HONEY.jpg https://shopee.vn/product/59597911/1696769244/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=MeltyCream_Honey https://c.lazada.vn/t/c.WgLs?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-tan-chay-duong-moi-chong-nang-mentholatum-melty-cream-lip-spf25-pa-rich-honey-24g-huong-mat-ong-i251401274-s333157163.html%3Fspm%3Da2o4n.seller.list.35.141b42d5AbKoK4%26mp%3D1 https://tiki.vn/son-tan-chay-duong-moi-chong-nang-mentholatum-melty-cream-lip-spf25-pa-2-4g-p7499405.html?spid=10862935&src=lp-140&utm_source=ROH_MCL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.MCL_RH_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Vanilla (Vanilla)
  Vanilla (Vanilla) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-duong-khong-mau/melty-cream-lip/ProductsLIPICE_MELTY_VANILLA.jpg https://shopee.vn/product/59597911/1696769244/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=MeltyCream_Vanilla https://c.lazada.vn/t/c.WU28?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-tan-chay-duong-moi-chong-nang-mentholatum-melty-cream-lip-spf25-pa-milk-vanilla-24g-huong-vani-i251374296-s333142988.html%3Fspm%3Da2o4n.seller.list.33.141b42d5AbKoK4%26mp%3D1 https://tiki.vn/son-tan-chay-duong-moi-chong-nang-mentholatum-melty-cream-lip-spf25-pa-2-4g-p7499405.html?spid=10862950&src=lp-140&utm_source=ROH_MCL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.MCL_MV_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Không hương (Natural)
  Không hương (Natural) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-duong-khong-mau/melty-cream-lip/ProductsLIPICE_MELTY_NATURAL.jpg https://shopee.vn/product/59597911/1696769244/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=MeltyCream_FragranceFree https://c.lazada.vn/t/c.WU2R?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-tan-chay-duong-moi-chong-nang-mentholatum-melty-cream-lip-spf25-pa-fragrance-free-24g-khong-huong-i251382128-s333131592.html%3Fspm%3Da2o4n.seller.list.29.141b42d5AbKoK4%26mp%3D1 https://tiki.vn/son-tan-chay-duong-moi-chong-nang-mentholatum-melty-cream-lip-spf25-pa-2-4g-p7499405.html?spid=10862954&src=lp-140&utm_source=ROH_MCL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.MCL_FF_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Trà xanh (Matcha)
  Trà xanh (Matcha) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-duong-khong-mau/melty-cream-lip/ProductsLIPICE_MELTY_MATCHA.jpg https://shopee.vn/product/59597911/1696769244/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=MeltyCream_Matcha https://c.lazada.vn/t/c.WVL3?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-tan-chay-duong-moi-chong-nang-mentholatum-melty-cream-lip-spf25-pa-matcha-24g-huong-tra-xanh-i336914442-s541686628.html%3Fspm%3Da2o4n.seller.list.31.141b42d5AbKoK4%26mp%3D1 https://tiki.vn/son-tan-chay-duong-moi-chong-nang-mentholatum-melty-cream-lip-spf25-pa-2-4g-p7499405.html?spid=35031121&src=lp-140&utm_source=ROH_MCL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.MCL_MATCHA_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.

lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload

MELTY CREAM LIP - Dòng son nhập khẩu từ Nhật Bản

145,000 VND

Lần đầu tiên từ Nhật Bản, son tan chảy ngay trên môi!!
Khác với son dưỡng thông thường chỉ giữ ẩm bên trong môi, Melty Cream Lip với lớp son kem tự tan chảy sẽ liên tục hút nước từ không khí tạo thành lớp màng giữ ẩm độc đáo.

4 Hương vị

 • Mật ong (Honey)
  Mật ong (Honey) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-duong-khong-mau/melty-cream-lip/ProductsLIPICE_MELTY_HONEY.jpg https://shopee.vn/product/59597911/1696769244/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=MeltyCream_Honey https://c.lazada.vn/t/c.WgLs?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-tan-chay-duong-moi-chong-nang-mentholatum-melty-cream-lip-spf25-pa-rich-honey-24g-huong-mat-ong-i251401274-s333157163.html%3Fspm%3Da2o4n.seller.list.35.141b42d5AbKoK4%26mp%3D1 https://tiki.vn/son-tan-chay-duong-moi-chong-nang-mentholatum-melty-cream-lip-spf25-pa-2-4g-p7499405.html?spid=10862935&src=lp-140&utm_source=ROH_MCL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.MCL_RH_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Vanilla (Vanilla)
  Vanilla (Vanilla) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-duong-khong-mau/melty-cream-lip/ProductsLIPICE_MELTY_VANILLA.jpg https://shopee.vn/product/59597911/1696769244/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=MeltyCream_Vanilla https://c.lazada.vn/t/c.WU28?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-tan-chay-duong-moi-chong-nang-mentholatum-melty-cream-lip-spf25-pa-milk-vanilla-24g-huong-vani-i251374296-s333142988.html%3Fspm%3Da2o4n.seller.list.33.141b42d5AbKoK4%26mp%3D1 https://tiki.vn/son-tan-chay-duong-moi-chong-nang-mentholatum-melty-cream-lip-spf25-pa-2-4g-p7499405.html?spid=10862950&src=lp-140&utm_source=ROH_MCL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.MCL_MV_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Không hương (Natural)
  Không hương (Natural) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-duong-khong-mau/melty-cream-lip/ProductsLIPICE_MELTY_NATURAL.jpg https://shopee.vn/product/59597911/1696769244/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=MeltyCream_FragranceFree https://c.lazada.vn/t/c.WU2R?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-tan-chay-duong-moi-chong-nang-mentholatum-melty-cream-lip-spf25-pa-fragrance-free-24g-khong-huong-i251382128-s333131592.html%3Fspm%3Da2o4n.seller.list.29.141b42d5AbKoK4%26mp%3D1 https://tiki.vn/son-tan-chay-duong-moi-chong-nang-mentholatum-melty-cream-lip-spf25-pa-2-4g-p7499405.html?spid=10862954&src=lp-140&utm_source=ROH_MCL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.MCL_FF_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Trà xanh (Matcha)
  Trà xanh (Matcha) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-duong-khong-mau/melty-cream-lip/ProductsLIPICE_MELTY_MATCHA.jpg https://shopee.vn/product/59597911/1696769244/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=MeltyCream_Matcha https://c.lazada.vn/t/c.WVL3?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-tan-chay-duong-moi-chong-nang-mentholatum-melty-cream-lip-spf25-pa-matcha-24g-huong-tra-xanh-i336914442-s541686628.html%3Fspm%3Da2o4n.seller.list.31.141b42d5AbKoK4%26mp%3D1 https://tiki.vn/son-tan-chay-duong-moi-chong-nang-mentholatum-melty-cream-lip-spf25-pa-2-4g-p7499405.html?spid=35031121&src=lp-140&utm_source=ROH_MCL0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK____UNK_UNK_N.MCL_MATCHA_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
Thử son ngay

Đặc điểm

Nhờ vào độ ấm cơ thể, sau khi thoa, lớp son sẽ tan chảy ngay trên môi tạo cảm giác ẩm, mềm mịn và căng mượt chưa từng có. Đặc biệt, Melty Cream Lip giúp bảo vệ đôi môi khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời với SPF25, PA+++

Thành phần

Thành phần Ceramide dưỡng môi tối ưu

Thành phần Multi-Ceramide (Ceramide 2, Ceramide 3, Ceramide 6II) khóa ẩm từ bên trong giúp làn môi luôn ẩm mịn, mềm và căng mượt suốt cả ngày.

Công dụng

Thoa một lần, giữ ẩm thật lâu

Nhờ vào độ ấm cơ thể, sau khi thoa, lớp son sẽ tan chảy ngay trên môi tạo cảm giác ẩm, mềm mịn và căng mượt chưa từng có.

Video