lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
 • Dâu (Strawberry)
  Dâu (Strawberry) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-duong-khong-mau/lipice/ProductsLIPICE_LIPICE_DAU.jpg https://shopee.vn/product/59597911/2826936929/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=https://shopee.vn/product/59597911/1758766801/ https://c.lazada.vn/t/c.Wc2e?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-duong-khong-mau-chuyen-kem-min-lipice-creamy-43g-i328428560-s525416730.html%3F https://tiki.vn/son-duong-khong-mau-chuyen-kem-min-lipice-creamy-4-3g-p33597687.html?spid=33597697&src=lp-140&utm_source=ROH_LipIce0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK_ALL_VN_HB_UNK_UNK_N.LI_CREAMY_S_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Lựu (Pomegranate)
  Lựu (Pomegranate) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-duong-khong-mau/lipice/ProductsLIPICE_LIPICE_LUU.jpg https://shopee.vn/product/59597911/2826936929/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LI_Creamy_Luu https://c.lazada.vn/t/c.WU2i?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-duong-khong-mau-chuyen-kem-min-lipice-creamy-43g-i328428560-s525416731.html%3Fspm%3Da2o4n.seller.list.37.141b42d5AbKoK4%26mp%3D1 https://tiki.vn/son-duong-khong-mau-chuyen-kem-min-lipice-creamy-4-3g-p33597687.html?spid=33597695&src=lp-140&utm_source=ROH_LipIce0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK_ALL_VN_HB_UNK_UNK_N.LI_CREAMY_P_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Táo (Apple)
  Táo (Apple) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-duong-khong-mau/lipice/ProductsLIPICE_LIPICE_TAO.jpg https://shopee.vn/product/59597911/2826936929/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=https://shopee.vn/product/59597911/1758766801/ https://c.lazada.vn/t/c.2IfGh?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-water-color-22g-i337714109-s543126180.html%3F https://tiki.vn/son-duong-khong-mau-chuyen-kem-min-lipice-creamy-4-3g-p33597687.html?spid=33597701&src=lp-140&utm_source=ROH_LipIce0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK_ALL_VN_HB_UNK_UNK_N.LI_CREAMY_A_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Chanh (Lemon)
  Chanh (Lemon) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-duong-khong-mau/lipice/ProductsLIPICE_LIPICE_CHANH.jpg https://shopee.vn/product/59597911/2826936929/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=https://shopee.vn/product/59597911/1758766801/ https://c.lazada.vn/t/c.W314?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-duong-khong-mau-chuyen-kem-min-lipice-creamy-43g-i328428560-s525416729.html%3F https://tiki.vn/son-duong-khong-mau-chuyen-kem-min-lipice-creamy-4-3g-p33597687.html?spid=33597699&src=lp-
 • Hương tự nhiên (Natural)
  Hương tự nhiên (Natural) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-duong-khong-mau/lipice/ProductsLIPICE_LIPICE_NATURAL.jpg https://shopee.vn/product/59597911/2826936929/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=https://shopee.vn/product/59597911/964958149/ https://c.lazada.vn/t/c.Wbld?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-duong-khong-mau-chuyen-kem-min-lipice-creamy-43g-i328428560-s525462129.html%3F https://tiki.vn/son-duong-khong-mau-chuyen-kem-min-lipice-creamy-4-3g-p33597687.html?spid=33597691&src=lp-140&utm_source=ROH_LipIce0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK_ALL_VN_HB_UNK_UNK_N.LI_CREAMY_N_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.

lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload

MENTHOLATUM LIPICE

59,000 VND

MENTHOLATUM LIPICE - Son dưỡng số 1 Nhật Bản!

Son dưỡng không màu Mentholatum LipIce có thành phần dưỡng ẩm an toàn, thấm nhanh, mỏng nhẹ, không nhờn rít. Giữ ẩm và phục hồi nhanh làn môi khô nứt.

5 MÙI HƯƠNG

 • Dâu (Strawberry)
  Dâu (Strawberry) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-duong-khong-mau/lipice/ProductsLIPICE_LIPICE_DAU.jpg https://shopee.vn/product/59597911/2826936929/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=https://shopee.vn/product/59597911/1758766801/ https://c.lazada.vn/t/c.Wc2e?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-duong-khong-mau-chuyen-kem-min-lipice-creamy-43g-i328428560-s525416730.html%3F https://tiki.vn/son-duong-khong-mau-chuyen-kem-min-lipice-creamy-4-3g-p33597687.html?spid=33597697&src=lp-140&utm_source=ROH_LipIce0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK_ALL_VN_HB_UNK_UNK_N.LI_CREAMY_S_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Lựu (Pomegranate)
  Lựu (Pomegranate) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-duong-khong-mau/lipice/ProductsLIPICE_LIPICE_LUU.jpg https://shopee.vn/product/59597911/2826936929/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=LI_Creamy_Luu https://c.lazada.vn/t/c.WU2i?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-duong-khong-mau-chuyen-kem-min-lipice-creamy-43g-i328428560-s525416731.html%3Fspm%3Da2o4n.seller.list.37.141b42d5AbKoK4%26mp%3D1 https://tiki.vn/son-duong-khong-mau-chuyen-kem-min-lipice-creamy-4-3g-p33597687.html?spid=33597695&src=lp-140&utm_source=ROH_LipIce0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK_ALL_VN_HB_UNK_UNK_N.LI_CREAMY_P_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Táo (Apple)
  Táo (Apple) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-duong-khong-mau/lipice/ProductsLIPICE_LIPICE_TAO.jpg https://shopee.vn/product/59597911/2826936929/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=https://shopee.vn/product/59597911/1758766801/ https://c.lazada.vn/t/c.2IfGh?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-trang-diem-duong-toi-uu-lip-on-lip-water-color-22g-i337714109-s543126180.html%3F https://tiki.vn/son-duong-khong-mau-chuyen-kem-min-lipice-creamy-4-3g-p33597687.html?spid=33597701&src=lp-140&utm_source=ROH_LipIce0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK_ALL_VN_HB_UNK_UNK_N.LI_CREAMY_A_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Chanh (Lemon)
  Chanh (Lemon) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-duong-khong-mau/lipice/ProductsLIPICE_LIPICE_CHANH.jpg https://shopee.vn/product/59597911/2826936929/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=https://shopee.vn/product/59597911/1758766801/ https://c.lazada.vn/t/c.W314?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-duong-khong-mau-chuyen-kem-min-lipice-creamy-43g-i328428560-s525416729.html%3F https://tiki.vn/son-duong-khong-mau-chuyen-kem-min-lipice-creamy-4-3g-p33597687.html?spid=33597699&src=lp-
 • Hương tự nhiên (Natural)
  Hương tự nhiên (Natural) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-duong-khong-mau/lipice/ProductsLIPICE_LIPICE_NATURAL.jpg https://shopee.vn/product/59597911/2826936929/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=https://shopee.vn/product/59597911/964958149/ https://c.lazada.vn/t/c.Wbld?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-duong-khong-mau-chuyen-kem-min-lipice-creamy-43g-i328428560-s525462129.html%3F https://tiki.vn/son-duong-khong-mau-chuyen-kem-min-lipice-creamy-4-3g-p33597687.html?spid=33597691&src=lp-140&utm_source=ROH_LipIce0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK_ALL_VN_HB_UNK_UNK_N.LI_CREAMY_N_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
Thử son ngay

Đặc điểm

Công nghệ SON CHUYỂN KEM MỊN độc đáo tạo cảm giác ẩm mượt tức thì ngay khi vừa thoa lên môi.

Thành phần

 • Sáp Lipocire tạo hiệu ứng chuyển ngay sang lớp kem mịn khi son vừa tiếp xúc môi, giúp dưỡng chất thẩm thấu nhanh và lưu giữ độ ẩm lâu hơn.
 • Hỗn hợp lipid có cấu trúc lipid trên bề mặt da môi giúp cải thiện và phục hồi nhanh tình trạng nứt nẻ, khô ráp.
 • Phức hợp dưỡng chất Squalane, Phytosteryl Macadamiate, Shea Butter làm mềm môi hiệu quả và dưỡng ẩm tối ưu.
 • Menthyl Nicotinate tạo cảm giác vừa nóng vừa lạnh, dùng hàng ngày giúp dưỡng môi hồng hào, căng mọng.
 • SPF 15 chống nắng giúp ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa môi.

Công dụng

Dưỡng ẩm và bảo vệ môi hàng ngày tránh các tác động:

 • Thời tiết
 • Máy lạnh
 • Son trang điểm
 • Tia UV