lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
 • Cam tươi tắn (Orange)
  Cam tươi tắn (Orange) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-duong-co-mau-tu-nhien/lipice-sheer-color-fruit-juice/ProductsLIPSHEER_FRUIT_JUICE_ORANGE.jpg https://shopee.vn/product/59597911/1758766801/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=https://shopee.vn/product/59597911/1758766801/ https://c.lazada.vn/t/c.WgLH?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-duong-chiet-xuat-trai-cay-lipice-sheer-color-fruit-juice-orange-4g-cam-tuoi-tan-i246154029-s316063341.html%3Fspm%3Da2o4n.seller.list.19.141b42d5AbKoK4%26mp%3D1 https://tiki.vn/son-duong-chiet-xuat-trai-cay-lipice-sheer-color-fruit-juice-4g-p5780691.html?spid=10862989&src=lp-140&utm_source=ROH_LSC0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK_ALL_VN_HB_UNK_UNK_N.LSC_FJ_O_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Berry đỏ mọng (Berry)
  Berry đỏ mọng (Berry) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-duong-co-mau-tu-nhien/lipice-sheer-color-fruit-juice/ProductsLIPSHEER_FRUIT_JUICE_BERRY.jpg https://shopee.vn/product/59597911/1758766801/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=https://shopee.vn/product/59597911/1758766801/ https://c.lazada.vn/t/c.WVLV?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-duong-chiet-xuat-trai-cay-lipice-sheer-color-fruit-juice-berry-4g-do-mong-i246154030-s316060499.html%3Fspm%3Da2o4n.seller.list.13.141b42d5AbKoK4%26mp%3D1 https://tiki.vn/son-duong-chiet-xuat-trai-cay-lipice-sheer-color-fruit-juice-4g-p5780691.html?spid=10862999&src=lp-140&utm_source=ROH_LSC0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK_ALL_VN_HB_UNK_UNK_N.LSC_FJ_B_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Anh đào đỏ tươi (Cherry)
  Anh đào đỏ tươi (Cherry) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-duong-co-mau-tu-nhien/lipice-sheer-color-fruit-juice/ProductsLIPSHEER_FRUIT_JUICE_ CHERRY.jpg https://shopee.vn/product/59597911/1758766801/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=https://shopee.vn/product/59597911/1758766801/ https://c.lazada.vn/t/c.WU2k?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-duong-chiet-xuat-trai-cay-lipice-sheer-color-fruit-juice-cherry-4g-anh-dao-do-tuoi-i246151727-s316061506.html%3Fspm%3Da2o4n.seller.list.11.141b42d5AbKoK4%26mp%3D1 https://tiki.vn/son-duong-chiet-xuat-trai-cay-lipice-sheer-color-fruit-juice-4g-p5780691.html?spid=10863056&src=lp-140&utm_source=ROH_LSC0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK_ALL_VN_HB_UNK_UNK_N.LSC_FJ_C_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Hồng dâu dịu ngọt (Strawberry)
  Hồng dâu dịu ngọt (Strawberry) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-duong-co-mau-tu-nhien/lipice-sheer-color-fruit-juice/ProductsLIPSHEER_FRUIT_JUICE_ STRAWBERRY.jpg https://shopee.vn/product/59597911/1758766801/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=https://shopee.vn/product/59597911/1758766801/ https://c.lazada.vn/t/c.WU29?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-duong-chiet-xuat-trai-cay-lipice-sheer-color-fruit-juice-strawberry-4g-hong-dau-diu-ngot-tang-guong-cam-tay-xinh-xan-i246149585-s316059188.html%3Fspm%3Da2o4n.seller.list.21.141b42d5AbKoK4%26mp%3D1 https://tiki.vn/son-duong-chiet-xuat-trai-cay-lipice-sheer-color-fruit-juice-4g-p5780691.html?spid=10862951&src=lp-140&utm_source=ROH_LSC0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK_ALL_VN_HB_UNK_UNK_N.LSC_FJ_S_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.

lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload

LIPICE SHEER COLOR FRUIT JUICE

96,000 VND

LipIce Sheer Color Fruit Juice chiết xuất từ nước ép trái cây tươi nguyên chất lần đầu xuất hiện trong thỏi son ngộ nghĩnh, cho đôi môi ửng sắc màu tự nhiên.

4 LỰA CHỌN

 • Cam tươi tắn (Orange)
  Cam tươi tắn (Orange) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-duong-co-mau-tu-nhien/lipice-sheer-color-fruit-juice/ProductsLIPSHEER_FRUIT_JUICE_ORANGE.jpg https://shopee.vn/product/59597911/1758766801/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=https://shopee.vn/product/59597911/1758766801/ https://c.lazada.vn/t/c.WgLH?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-duong-chiet-xuat-trai-cay-lipice-sheer-color-fruit-juice-orange-4g-cam-tuoi-tan-i246154029-s316063341.html%3Fspm%3Da2o4n.seller.list.19.141b42d5AbKoK4%26mp%3D1 https://tiki.vn/son-duong-chiet-xuat-trai-cay-lipice-sheer-color-fruit-juice-4g-p5780691.html?spid=10862989&src=lp-140&utm_source=ROH_LSC0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK_ALL_VN_HB_UNK_UNK_N.LSC_FJ_O_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Berry đỏ mọng (Berry)
  Berry đỏ mọng (Berry) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-duong-co-mau-tu-nhien/lipice-sheer-color-fruit-juice/ProductsLIPSHEER_FRUIT_JUICE_BERRY.jpg https://shopee.vn/product/59597911/1758766801/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=https://shopee.vn/product/59597911/1758766801/ https://c.lazada.vn/t/c.WVLV?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-duong-chiet-xuat-trai-cay-lipice-sheer-color-fruit-juice-berry-4g-do-mong-i246154030-s316060499.html%3Fspm%3Da2o4n.seller.list.13.141b42d5AbKoK4%26mp%3D1 https://tiki.vn/son-duong-chiet-xuat-trai-cay-lipice-sheer-color-fruit-juice-4g-p5780691.html?spid=10862999&src=lp-140&utm_source=ROH_LSC0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK_ALL_VN_HB_UNK_UNK_N.LSC_FJ_B_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Anh đào đỏ tươi (Cherry)
  Anh đào đỏ tươi (Cherry) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-duong-co-mau-tu-nhien/lipice-sheer-color-fruit-juice/ProductsLIPSHEER_FRUIT_JUICE_ CHERRY.jpg https://shopee.vn/product/59597911/1758766801/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=https://shopee.vn/product/59597911/1758766801/ https://c.lazada.vn/t/c.WU2k?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-duong-chiet-xuat-trai-cay-lipice-sheer-color-fruit-juice-cherry-4g-anh-dao-do-tuoi-i246151727-s316061506.html%3Fspm%3Da2o4n.seller.list.11.141b42d5AbKoK4%26mp%3D1 https://tiki.vn/son-duong-chiet-xuat-trai-cay-lipice-sheer-color-fruit-juice-4g-p5780691.html?spid=10863056&src=lp-140&utm_source=ROH_LSC0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK_ALL_VN_HB_UNK_UNK_N.LSC_FJ_C_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
 • Hồng dâu dịu ngọt (Strawberry)
  Hồng dâu dịu ngọt (Strawberry) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/son-duong-co-mau-tu-nhien/lipice-sheer-color-fruit-juice/ProductsLIPSHEER_FRUIT_JUICE_ STRAWBERRY.jpg https://shopee.vn/product/59597911/1758766801/?utm_source=<any value that is specified in "Ad Platform" in lower case>&utm_medium=seller&utm_campaign=s59597911_SS_VN_OTHR_Lips-Website-0620&utm_content=https://shopee.vn/product/59597911/1758766801/ https://c.lazada.vn/t/c.WU29?intent=false&fallback=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fson-duong-chiet-xuat-trai-cay-lipice-sheer-color-fruit-juice-strawberry-4g-hong-dau-diu-ngot-tang-guong-cam-tay-xinh-xan-i246149585-s316059188.html%3Fspm%3Da2o4n.seller.list.21.141b42d5AbKoK4%26mp%3D1 https://tiki.vn/son-duong-chiet-xuat-trai-cay-lipice-sheer-color-fruit-juice-4g-p5780691.html?spid=10862951&src=lp-140&utm_source=ROH_LSC0620&utm_medium=partner&utm_campaign=UNK_UNK_LDN_SMA_UNK_ALL_VN_HB_UNK_UNK_N.LSC_FJ_S_WEBSITE_K.LIPCARE_BRANDTEAM_WEBSITE_0620_D._S._P._A.
Thử son ngay

Đặc điểm

Son nước ép trái cây

Vitamin A, C, E giúp chống ôxy hóa, giữ cho đôi môi khỏe khoắn và tươi tắn. Cùng với Collagen giúp làn môi luôn ẩm mượt, căng mọng và ngăn ngừa nứt môi.

Thành phần

Chiết xuất trái cây tươi nguyên chất

Chiết xuất trái cây tươi nguyên chất lần đầu tiên xuất hiện trong thỏi son ngộ nghĩnh, cho đôi môi ửng sắc màu tự nhiên

Công dụng

Thích hợp sử dụng 4 mùa trong năm. Để đôi môi ửng sắc màu tự nhiên, thoa đều một lượng son vừa phải lên môi. Thoa càng nhiều màu son sẽ càng đậm. Tuỳ sắc thái môi của mỗi người, điều chỉnh lượng son để có sắc môi như ý.