lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
 • 7 DAYS (Hồng cam trầm)
  7 DAYS (Hồng cam trầm) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/miracle-apo/sunny/mau/hong-cam-tram/1663053319-3.png https://shopee.vn/Son-trang-%C4%91i%E1%BB%83m-Flawsome-Sunny-Matte-Tint-(3g)-i.59597911.20522723731?fbclid=IwAR1MQJJ-iq1Wh7E8iJY_YMyxX3a7ggO-StmrDunDcWb36SOBWV74Eog12f0&sp_atk=30a2b9af-c981-4205-8028-48cd407f41a3&gidzl=lcqjSHOj0IUoToro63028hHtB7G6OLGdeoPu80Om0oAk82vs2c029wSWUN48ObKZf2GhSpMST1rZ42a390&xptdk=30a2b9af-c981-4205-8028-48cd407f41a3 https://www.lazada.vn/products/son-trang-diem-kem-li-sieu-min-flawsome-sunny-matte-tint-3g-i1964568138-s9065475400.html?
 • ECHO (Đỏ cherry)
  ECHO (Đỏ cherry) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/miracle-apo/sunny/mau/do-cherry/1663053423-3.png https://shopee.vn/Son-trang-%C4%91i%E1%BB%83m-Flawsome-Sunny-Matte-Tint-(3g)-i.59597911.20522723731?fbclid=IwAR1MQJJ-iq1Wh7E8iJY_YMyxX3a7ggO-StmrDunDcWb36SOBWV74Eog12f0&sp_atk=30a2b9af-c981-4205-8028-48cd407f41a3&gidzl=lcqjSHOj0IUoToro63028hHtB7G6OLGdeoPu80Om0oAk82vs2c029wSWUN48ObKZf2GhSpMST1rZ42a390&xptdk=30a2b9af-c981-4205-8028-48cd407f41a3 https://www.lazada.vn/products/son-trang-diem-kem-li-sieu-min-flawsome-sunny-matte-tint-3g-i1964568138-s9065475400.html?
 • AFTERGLOW (Đỏ mận)
  AFTERGLOW (Đỏ mận) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/miracle-apo/sunny/mau/do-man/1663053480-3.png https://shopee.vn/Son-trang-%C4%91i%E1%BB%83m-Flawsome-Sunny-Matte-Tint-(3g)-i.59597911.20522723731?fbclid=IwAR1MQJJ-iq1Wh7E8iJY_YMyxX3a7ggO-StmrDunDcWb36SOBWV74Eog12f0&sp_atk=30a2b9af-c981-4205-8028-48cd407f41a3&gidzl=lcqjSHOj0IUoToro63028hHtB7G6OLGdeoPu80Om0oAk82vs2c029wSWUN48ObKZf2GhSpMST1rZ42a390&xptdk=30a2b9af-c981-4205-8028-48cd407f41a3 https://www.lazada.vn/products/son-trang-diem-kem-li-sieu-min-flawsome-sunny-matte-tint-3g-i1964568138-s9065475400.html?
 • SUN-KISSED (Cam gạch)
  SUN-KISSED (Cam gạch) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/miracle-apo/sunny/mau/cam-gach/1663052985-3.png https://shopee.vn/Son-trang-%C4%91i%E1%BB%83m-Flawsome-Sunny-Matte-Tint-(3g)-i.59597911.20522723731?fbclid=IwAR1MQJJ-iq1Wh7E8iJY_YMyxX3a7ggO-StmrDunDcWb36SOBWV74Eog12f0&sp_atk=30a2b9af-c981-4205-8028-48cd407f41a3&gidzl=lcqjSHOj0IUoToro63028hHtB7G6OLGdeoPu80Om0oAk82vs2c029wSWUN48ObKZf2GhSpMST1rZ42a390&xptdk=30a2b9af-c981-4205-8028-48cd407f41a3 https://www.lazada.vn/products/son-trang-diem-kem-li-sieu-min-flawsome-sunny-matte-tint-3g-i1964568138-s9065475400.html?
 • BEST PART (Đỏ nâu)
  BEST PART (Đỏ nâu) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/miracle-apo/sunny/mau/do-nau/1663053551-3.png https://shopee.vn/Son-trang-%C4%91i%E1%BB%83m-Flawsome-Sunny-Matte-Tint-(3g)-i.59597911.20522723731?fbclid=IwAR1MQJJ-iq1Wh7E8iJY_YMyxX3a7ggO-StmrDunDcWb36SOBWV74Eog12f0&sp_atk=30a2b9af-c981-4205-8028-48cd407f41a3&gidzl=lcqjSHOj0IUoToro63028hHtB7G6OLGdeoPu80Om0oAk82vs2c029wSWUN48ObKZf2GhSpMST1rZ42a390&xptdk=30a2b9af-c981-4205-8028-48cd407f41a3 https://www.lazada.vn/products/son-trang-diem-kem-li-sieu-min-flawsome-sunny-matte-tint-3g-i1964568138-s9065475400.html?

lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload
lazyload

FLAWSOME SUNNY MATTE TINT

3g - 220,000 VNĐ

Son trang điểm chất tint lì, ẩm mịn, siêu nhẹ môi và lâu phai.

5 Màu son

 • 7 DAYS (Hồng cam trầm)
  7 DAYS (Hồng cam trầm) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/miracle-apo/sunny/mau/hong-cam-tram/1663053319-3.png https://shopee.vn/Son-trang-%C4%91i%E1%BB%83m-Flawsome-Sunny-Matte-Tint-(3g)-i.59597911.20522723731?fbclid=IwAR1MQJJ-iq1Wh7E8iJY_YMyxX3a7ggO-StmrDunDcWb36SOBWV74Eog12f0&sp_atk=30a2b9af-c981-4205-8028-48cd407f41a3&gidzl=lcqjSHOj0IUoToro63028hHtB7G6OLGdeoPu80Om0oAk82vs2c029wSWUN48ObKZf2GhSpMST1rZ42a390&xptdk=30a2b9af-c981-4205-8028-48cd407f41a3 https://www.lazada.vn/products/son-trang-diem-kem-li-sieu-min-flawsome-sunny-matte-tint-3g-i1964568138-s9065475400.html?
 • ECHO (Đỏ cherry)
  ECHO (Đỏ cherry) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/miracle-apo/sunny/mau/do-cherry/1663053423-3.png https://shopee.vn/Son-trang-%C4%91i%E1%BB%83m-Flawsome-Sunny-Matte-Tint-(3g)-i.59597911.20522723731?fbclid=IwAR1MQJJ-iq1Wh7E8iJY_YMyxX3a7ggO-StmrDunDcWb36SOBWV74Eog12f0&sp_atk=30a2b9af-c981-4205-8028-48cd407f41a3&gidzl=lcqjSHOj0IUoToro63028hHtB7G6OLGdeoPu80Om0oAk82vs2c029wSWUN48ObKZf2GhSpMST1rZ42a390&xptdk=30a2b9af-c981-4205-8028-48cd407f41a3 https://www.lazada.vn/products/son-trang-diem-kem-li-sieu-min-flawsome-sunny-matte-tint-3g-i1964568138-s9065475400.html?
 • AFTERGLOW (Đỏ mận)
  AFTERGLOW (Đỏ mận) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/miracle-apo/sunny/mau/do-man/1663053480-3.png https://shopee.vn/Son-trang-%C4%91i%E1%BB%83m-Flawsome-Sunny-Matte-Tint-(3g)-i.59597911.20522723731?fbclid=IwAR1MQJJ-iq1Wh7E8iJY_YMyxX3a7ggO-StmrDunDcWb36SOBWV74Eog12f0&sp_atk=30a2b9af-c981-4205-8028-48cd407f41a3&gidzl=lcqjSHOj0IUoToro63028hHtB7G6OLGdeoPu80Om0oAk82vs2c029wSWUN48ObKZf2GhSpMST1rZ42a390&xptdk=30a2b9af-c981-4205-8028-48cd407f41a3 https://www.lazada.vn/products/son-trang-diem-kem-li-sieu-min-flawsome-sunny-matte-tint-3g-i1964568138-s9065475400.html?
 • SUN-KISSED (Cam gạch)
  SUN-KISSED (Cam gạch) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/miracle-apo/sunny/mau/cam-gach/1663052985-3.png https://shopee.vn/Son-trang-%C4%91i%E1%BB%83m-Flawsome-Sunny-Matte-Tint-(3g)-i.59597911.20522723731?fbclid=IwAR1MQJJ-iq1Wh7E8iJY_YMyxX3a7ggO-StmrDunDcWb36SOBWV74Eog12f0&sp_atk=30a2b9af-c981-4205-8028-48cd407f41a3&gidzl=lcqjSHOj0IUoToro63028hHtB7G6OLGdeoPu80Om0oAk82vs2c029wSWUN48ObKZf2GhSpMST1rZ42a390&xptdk=30a2b9af-c981-4205-8028-48cd407f41a3 https://www.lazada.vn/products/son-trang-diem-kem-li-sieu-min-flawsome-sunny-matte-tint-3g-i1964568138-s9065475400.html?
 • BEST PART (Đỏ nâu)
  BEST PART (Đỏ nâu) http://www.lipice.com.vn/storage/san-pham/miracle-apo/sunny/mau/do-nau/1663053551-3.png https://shopee.vn/Son-trang-%C4%91i%E1%BB%83m-Flawsome-Sunny-Matte-Tint-(3g)-i.59597911.20522723731?fbclid=IwAR1MQJJ-iq1Wh7E8iJY_YMyxX3a7ggO-StmrDunDcWb36SOBWV74Eog12f0&sp_atk=30a2b9af-c981-4205-8028-48cd407f41a3&gidzl=lcqjSHOj0IUoToro63028hHtB7G6OLGdeoPu80Om0oAk82vs2c029wSWUN48ObKZf2GhSpMST1rZ42a390&xptdk=30a2b9af-c981-4205-8028-48cd407f41a3 https://www.lazada.vn/products/son-trang-diem-kem-li-sieu-min-flawsome-sunny-matte-tint-3g-i1964568138-s9065475400.html?
Thử son ngay

ĐẶC ĐIỂM

Son trang điểm chất tint lì, ẩm mịn, siêu nhẹ môi và lâu phai.

THÀNH PHẦN

 • Chất son kem lì, mịn lướt, lâu trôi.
 • Kết hợp Ceramide NP và HA tăng cường giữ nước, cấp ẩm cho môi. Giữ môi luôn ẩm mịn suốt cả ngày dài.
 • Bảng màu son thời thượng, cá tính, thoải mái lựa chọn cho mọi phong cách.

CÔNG DỤNG

Son trang điểm

SWATCH

Bảng màu gồm 5 sắc son thời thượng, cá tính:
(1) 7 DAYS (HỒNG CAM TRẦM)
(2) ECHO (ĐỎ CHERRY)
(3) AFTERGLOW (ĐỎ MẬN)
(4) SUN-KISSED (CAM GẠCH)
(5) BEST PART (ĐỎ NÂU)

VIDEO